Nhà trường có 14 phòng học đảm bảo đủ diện tích và ánh sáng theo quy định của Điều lệ trường mầm non

01 phòng giáo dục thể chất; 02 phòng ban giám hiệu, có đầy đủ hệ thống phòng hành chính, bảo vệ và y tế.